Hiển thị: 12/24/36
Giao thức Matter, hi vọng cho SmartHome?
Giao thức Matter, hi vọng cho SmartHome?
Matter là một tiêu chuẩn kết nối mới được sinh ra để giải quyết vấn đề tương tác của ngôi nhà thông minh, nhưng liệu nó có thể thực hiện sứ mệnh của mình?