CÔNG TRÌNH VIỆN KIỂM SÁT

Triển khai - hoàn thành: Tháng 11/2017 –  6/2018
Quy mô công trình: Gần 30 tỷ đồng
Hạng mục thực hiện: Hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống âm thanh ánh sáng biểu diễn

Triển khai - hoàn thành: Tháng 11/2017 –  6/2018
Quy mô công trình: Gần 30 tỷ đồng
Hạng mục thực hiện: Hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống âm thanh ánh sáng biểu diễn

0 / 5 (0Bình chọn)